Вибір організаційно-правової форми ведення бізнесу

Вибір організаційно-правової форми ведення бізнесу
Вибір організаційно-правової форми ведення бізнесу

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) – товариство, засноване однією або кількома особами (фізичними/юридичними), у якому статутний фонд поділений на частки, розмір яких визначається статутом. Учасники ТОВ не відповідають за його зобов’язаннями і несуть ризики збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, у межах вартості внесених ними вкладів (ст. 50, 52 ЗУ “Про господарські товариства”, ст. 140 Цивільного кодексу України).

Акціонерне товариство (АТ) – товариство, в якому статутний фонд розділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства. Статутний капітал АТ має становити не менше 1250 мінімальних заробітних плат. Акціонери АТ відповідають за зобов’язаннями товариства тільки в межах належних їм акцій. АТ може бути засноване однією або кількома особами (як фізичними, так і юридичними). Крім того, АТ можуть бути:

а) приватними акціонерними товариствами, акції яких розподілені між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом передплати, купуватися і продаватися на біржі,

б) публічними акціонерними товариствами, акції яких можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах (ст. 24, 25 ЗУ “Про господарські товариства”, ст.153 Цивільного кодексу України).

Таким чином, основна відмінність ТОВ від АТ полягає в тому, що статутний капітал ТОВ складається з часток учасників, а в АТ статутний капітал складається з акцій. Відповідно, реєстрація компанії (реєстрація юридичної особи) може здійснюватися у зазначених організаційно-правових формах.

Юридичні фірми
KPMG Law Ukraine
KPMG Law Ukraine
380 44 490 5507

Інші відмінності між ТОВ та АТ

1. Реєстрація компанії реєстрація юридичної особи) у формі АТ і процедура створення АТ є більш складною і тривалою в часі, у зв’язку з необхідністю випуску акцій для формування статутного капіталу, і, відповідно, здійсненням процедури їхньої реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР). Для формування статутного капіталу ТОВ необхідно відкрити тимчасовий рахунок у банківській установі та перерахувати засновниками необхідну грошову суму (у разі внесення грошових коштів), або передати майно засновниками шляхом зазначення переліку майна у статуті та складення акта приймання-передачі цього майна до статутного капіталу ТОВ.

2. В ТОВ та АТ різниться процедура збільшення статутного капіталу.

Якщо здійснюється реєстрація юридичної особи у формі ТОВ і після цього одразу збільшується статутний капітал, – ця процедура значно простіша, зокрема, складається з таких етапів:

– прийняття рішення загальними зборами учасників ТОВ про збільшення розміру статутного капіталу;

– затвердження нової редакції статуту, у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу;

– реєстрація змін до статуту (у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу) у державній адміністрації;

– фактичне внесення на банківський рахунок товариства грошової суми, як додаткового внеску до статутного капіталу, або внесення та оформлення права на майно (у разі поповнення статутного капіталу майном).

В АТ ця процедура складніша, оскільки збільшення статутного капіталу пов’язане з випуском нових акцій. Згідно з п. 6 Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 08.04.1998 № 44 (у редакції від 16.10.2000 № 158) встановлено такий порядок збільшення статутного фонду АТ:

– прийняття рішення про збільшення розміру статутного фонду АТ та оформлення відповідного протоколу;

– реєстрація в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації про емісію акцій;

– публікація інформації про емісію акцій;

– здійснення підписки на акції та подання звіту до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за результатами підписки на акції;

– прийняття загальними зборами акціонерів рішення щодо затвердження результатів підписки на акції, а також внесення до статуту товариства змін, пов’язаних зі збільшенням розміру статутного фонду;

– реєстрація змін до статуту АТ, у зв’язку зі збільшенням статутного фонду;

– реєстрація випуску акцій у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку;

– внесення інформації до системи реєстру власників іменних цінних паперів;

– виготовлення бланків і видача акціонерам сертифікатів акцій.

Що стосується формування статутного капіталу товариства майном, як ввезення іноземної інвестиції на територію України, ця процедура в АТ є більш прийнятною. Зокрема, у ТОВ, для ввезення іноземної інвестиції необхідно щоразу реєструвати зміни до статуту, а в АТ здійснення перереєстрації установчих документів не потрібне, оскільки можливість формування статутного капіталу майном, та, відповідно, – ввезення іноземної інвестиції, передбачено не статутом, а договором про порядок створення АТ, до якого можна вносити, за необхідності, відповідні зміни та доповнення.

3. ТОВ характеризується більш закритим характером відносин між учасниками. В ТОВ є можливість повністю заборонити або суттєво обмежити можливість прийняття до товариства нових учасників. Згідно зі ст. 147 ЦК України відчуження учасником ТОВ своєї частки у статутному капіталі третім особам допускається, якщо інше не передбачено статутом товариства. При цьому учасники товариства користуються переважним правом купівлі частки учасника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо статутом не передбачено іншого порядку. Відповідно, шляхом включення до статуту ТОВ прямої заборони на відчуження учасником своєї частки третім особам або шляхом установлення в статуті вимоги щодо отримання згоди решти учасників і самого ТОВ на вчинення такого відчуження, можна обмежити право третіх осіб водити до складу товариства.

В АТ (публічному акціонерному товаристві) не можна повністю виключити можливість появи в товаристві нових акціонерів, оскільки акціонер має право вільно відчужувати належні йому акції. Згідно зі ст. 28 ЗУ “Про господарські товариства” акції купуються учасниками при створенні АТ на підставі договору з його засновниками, а при додатковому випуску акцій у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу – з товариством; також, акцію може бути придбано на підставі укладеного договору з її власником, а також у порядку спадщини, та з інших підстав. Таким чином, АТ більш відкрите для доступу в товариство третіх осіб.

4. В АТ зміст прав акціонера залежить від категорії акцій, що йому належать, – звичайних (які надають право їхньому власникові на частку прибутку, участь в управлінні АТ) або привілейованих (надають власникові переважне право на одержання частки прибутку, участь у розподілі майна АТ у разі його ліквідації, але не надають права брати участь в управлінні АТ, якщо інше не передбачено статутом і законами).

5. В ТОВ є можливим виключення учасника зі складу товариства. Згідно зі ст. 64 ЦК України учасника ТОВ, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов’язки учасника, або перешкоджає своїми діями досягненню мети товариства, можна виключити з ТОВ на підставі рішення, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства.

6. В ТОВ законом передбачено право учасника в будь-який момент вийти з ТОВ і отримати відповідну вартість майна ТОВ. Згідно зі ст. 148 ЦК України учасник, який виходить з ТОВ, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці в статутному капіталі товариства. Таким чином, учасник, наприклад, з часткою в статутному капіталі 10%, який вклав невелику суму під час заснування ТОВ, в разі успішного розвитку бізнесу, за кілька років матиме право не на суму, яку він вклав при створенні товариства, а вже на 10% вартості майна компанії на момент виходу (в такий спосіб учасник зможе не лише повернути вкладені кошти, а й отримати значний дохід).

Для АТ вищевказана ситуація, щодо можливості отримання відповідної вартості майна АТ у момент виходу з товариства, законодавством не передбачена.

7. На відміну від АТ, у ТОВ є можливим стягнення на частку майна, пропорційну частці учасника в статутному капіталі за його особистими заборгованостями. Згідно зі ст. 149 ЦК України звернення стягнення на частку майна ТОВ, пропорційну частці учасника товариства у статутному капіталі, за його особистими боргами допускається в разі недостатності в нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. В цьому випадку кредитори такого учасника мають право вимагати від ТОВ виплати вартості частки майна товариства або виділу відповідної частки майна для звернення на нього стягнення.

8. У ТОВ та АТ різниться порядок прийняття рішень вищим органом управління – загальними зборами.

У ТОВ при проведенні загальних зборів підрахунок голосів здійснюється виходячи із загальної кількості учасників ТОВ, а не від кількості учасників, присутніх на зборах.

В АТ під час ухвалення рішень кількість голосів підраховується виходячи з числа акціонерів – власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах. Голосування на загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом: одна акція – один голос (ст. 44 ЗУ “Про господарські товариства”).

9. У статуті ТОВ може бути визначено особливий порядок розподілу прибутку (наприклад, рівними частками за кількістю учасників тощо). В АТ порядок визначення розміру дивідендів залежить від категорії акцій (звичайні чи привілейовані), що належать акціонеру, зокрема, закон встановлює для власників привілейованих акцій переважне, відносно власників простих акцій, право на отримання частки прибутку АТ у вигляді дивідендів (п. 5 ст. 6 ЗУ “Про цінні папери та фондову біржу”).

10. На відміну від ТОВ в АТ є можливим обмежити право на управління товариством, зокрема, власникам привілейованих акцій, які, відповідно до чинного законодавства, не можуть брати участь в управлінні АТ, якщо інше не передбачено статутом.

Таким чином, застосовуючи вищевказану інформацію на практиці, процедура створення бізнесу в Україні та безпосередньо реєстрація компанії (реєстрація юридичної особи) будуть “прозорішими” і зрозумілішими для власників і партнерів новоствореної фірми.

Дізнайтесь, як правильно провести юридичний аудит.

Відомий блогер. Публікую статті в різних інтернет-виданнях з 2007 року. Пишу на різні актуальні та цікаві теми. Експерт у сфері ведення блогів, інформаційних та новинних сайтів.
Залишити відповідь
Добавити рейтинг

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *