Вівторок , 16 Липня 2024

Що таке сприймання

Сприймання
Сприймання це...

Дуже часто люди запитують себе, що таке сприймання. В цій статті ми детально поговоримо про дане явище. Воно є фундаментальним психічним процесом, що лежить в основі нашого розуміння навколишнього світу. Воно дозволяє нам інтерпретувати сенсорну інформацію та надавати значення об’єктам і подіям. Але що саме являє собою сприймання і як воно працює? Давайте розбиратись детальніше.

Сприймання – це складний психічний процес отримання, переробки, аналізу та інтерпретації сенсорної інформації для створення значущого уявлення про навколишній світ. Воно починається із впливу зовнішніх стимулів на наші органи чуття – зору, слух, нюх, дотик і смак. Ці сенсорні рецептори перетворюють фізичну енергію стимулів на нервові імпульси, які надходять до мозку. Там відбувається організація цих даних і надання їм певного суб’єктивного змісту.

Отже, сприймання – це не просто пасивне відображення реальності, а активний творчий процес, в якому наш мозок конструює суб’єктивну модель світу на основі обмеженої сенсорної інформації. Воно залежить як від фізичних характеристик стимулів, так і від особливостей сприймаючого суб’єкта – його потреб, мотивації, попереднього досвіду тощо.

Принципи сприймання

Існує декілька основних принципів, які пояснюють роботу нашої перцептивної системи:

1. Константність

Незважаючи на постійні зміни зовнішніх стимулів, наше сприймання залишається відносно стабільним. Наприклад, ми сприймаємо колір об’єктів як сталий, хоча він змінюється залежно від освітлення. Це відбувається завдяки механізмам константності в нашій перцептивній системі.

2. Цілісність

Ми сприймаємо об’єкти як єдине ціле, а не просто набір окремих ознак. Навіть якщо частина інформації відсутня, мозок заповнює прогалини і створює узгоджене цілісне сприйняття.

3. Осмисленість

Сприймання завжди є осмисленим – ми категоризуємо об’єкти, надаємо їм значення на основі минулого досвіду. Наприклад, сприймаючи стіл, ми не просто бачимо поверхню на ніжках, а розуміємо його призначення, можливості використання тощо.

4. Структурованість

Ми сприймаємо світ не як хаотичний набір елементів, а структуровано, виділяючи фігуру і фон, групуючи об’єкти в більші утворення з певною організацією.

5. Селективність

Оскільки наша перцептивна система має обмежену пропускну здатність, в будь-який момент ми сприймаємо лише частину наявної інформації. Механізми уваги відбирають найбільш актуальні стимули для подальшої обробки.

Отже, сприймання допомагає створити впорядковану, осмислену модель світу, адаптовану до наших потреб і цілей на основі обмежених сенсорних даних.

Практичне застосування знань про сприймання

Знання закономірностей сприймання широко використовуються на практиці.

 • В рекламі і маркетингу – для привертання уваги, створення позитивного враження про товар.
 • В UX/UI дизайні – для створення зручних, інтуїтивно зрозумілих інтерфейсів.
 • В ергономіці – для оптимізації сприймання інформації та організації робочих місць.
 • В освіті – для поліпшення сприймання і засвоєння навчального матеріалу учнями та студентами.
 • У психодіагностиці – в тестах на сприймання для вивчення когнітивних функцій і виявлення порушень.

Застосування знань про сприймання в рекламі

Розуміння особливостей сприймання людини має величезне значення в сфері реклами та маркетингу. Знання про те, як людина сприймає інформацію, дозволяє створювати більш ефективні рекламні продукти, що привертають увагу споживачів і спонукають їх до покупки. Розглянемо основні способи застосування перцептивних закономірностей в рекламі.

Використання принципів гештальтпсихології. В рекламних оголошеннях широко застосовуються принципи теорії гештальту про те, як людина організовує зорове поле в цілісні структури. Наприклад, принцип замкнутості – рекламне зображення розміщується на однорідному тлі, щоб краще виділятися. Використовується принцип близькості – смислово пов’язані елементи зближуються. Це полегшує сприйняття інформації.

Акцент на найбільш помітних ознаках. У рекламі виділяються найбільш помітні за розміром, кольором, рухом, розташуванням елементи – логотип, назва товару, слоган, зображення товару. Це привертає увагу споживача в першу чергу до найважливішої інформації.

Використання контрастності і новизни. Яскраві, контрастні, несподівані елементи реклами краще привертають увагу. Тому часто використовуються контрастні кольори, незвичні ракурси, креативні ідеї. Нові, небачені раніше образи також активізують сприймання реклами.

Врахування мотивації і установок цільової аудиторії. Ефективна реклама враховує потреби і інтереси споживачів, апелює до їх бажань і цінностей. Це забезпечує зацікавлене ставлення і краще запам’ятовування інформації.

Використання ефектів візуального сприймання. В рекламі використовуються оптичні ілюзії, незвичні ракурси, тривимірна графіка, щоб створити незабутні запам’ятовуючі образи, які ефективно привертають увагу споживача.

Розвиток сприймання у дітей

Сприймання дійсності у дітей розвивається поступово, проходячи ряд етапів. Розглянемо основні вікові особливості формування перцептивної сфери.

Немовлята. В немовлят спочатку функціонують лише примітивні відчуття – реагування на світло, звуки, дотик. Потім формується зорове сприймання обличчя матері, предметів, рухів.

Ранній вік. В 1-3 роки удосконалюються зорове, слухове, тактильне сприймання. Дитина починає розрізняти форму, колір, величину предметів. Формується просторове сприймання.

Дошкільний вік. В 3-7 років розвивається аналітико-синтетичне сприймання. Дитина навчається аналізувати ціле на частини і синтезувати цілісний образ з окремих ознак.

Молодший шкільний вік. В 6-10 років удосконалюються всі види сприймання, формується довільність та планомірність спостереження. Розвивається здатність до образного моделювання сприйманого.

Підлітковий вік. В підлітків 11-15 років сприймання набуває рис дорослого типу. Формується здатність до глибокого аналізу складних об’єктів, висування гіпотез при сприйнятті.

Отже, сприймання поступово розвивається в онтогенезі від простого розрізнення відчуттів до складного аналітико-синтетичного сприйняття. Це необхідно враховувати при організації перцептивної діяльності дітей різного віку.

Що таке комбіноване сприйняття?

Комбіноване сприйняття – це сприйняття, що виникає при одночасній дії стимулів на декілька органів чуття людини.

Уявімо, що людина йде лісом. Вона бачить дерева, чує спів птахів і шелест листя під ногами, відчуває запах хвої та свіжого повітря, вітер торкається її шкіри. У неї виникає цілісне враження про навколишній ліс завдяки комбінації зорових, слухових, нюхових, тактильних відчуттів.

Зорова інформація дозволяє побачити форми і кольори дерев, слух дає уявлення про звуки лісу, нюх передає його аромат, дотик відчуває текстуру кори дерев та м’якість моху. Усі ці дані об’єднуються в єдиний мультисенсорний образ лісу, значно багатший за змістом, ніж сприйняття окремим органом чуття.

Отже, на прикладі прогулянки лісом ми бачимо, як комбіноване зорове, слухове, нюхове і тактильне сприйняття створює в нашій свідомості повне враження про навколишнє середовище.

Як люди сприймають інформацію?

Люди сприймають інформацію за допомогою органів чуття і процесів мислення. Основні принципи сприйняття інформації:

 • Через зір, слух, нюх, дотик, смак людина отримує сенсорні дані про навколишній світ.
 • Мозок аналізує ці дані, виділяє значущі ознаки об’єктів і явищ.
 • На основі минулого досвіду інформація набуває смислу і зв’язку з уже відомим.
 • Завдяки мисленню відбувається осмислення нової інформації, її узагальнення і класифікація.
 • Людина сприймає інформацію не пасивно, а активно, виділяючи найбільш цінне і корисне.
 • Емоційна забарвленість інформації впливає на ставлення до неї людини.
 • Сприйняття залежить від індивідуальних особливостей і потреб людини.
 • Критичне мислення дозволяє оцінити надійність і достовірність інформації.

Ось приклад сприйняття з повсякденного життя. Уявімо ситуацію, коли людина йде вулицею і раптом чує гучний звук автомобільного гудка. Спочатку звукові хвилі потрапляють до її вушної раковини і перетворюються на нервові імпульси, які надходять у слухову зону мозку.

Там відбувається аналіз цих даних – мозок визначає джерело, напрямок, гучність і тривалість звуку. На основі минулого досвіду мозок ідентифікує цей звук як автомобільний гудок.

Людина усвідомлює почуте і надає йому смисл – це гудок, який попереджає про небезпеку на дорозі. Вона автоматично зупиняється і озирається, щоб уникнути наїзду.

Отже, в цьому прикладі ми бачимо різні етапи сприйняття звукової інформації – від слухової сенсації до осмислення і реакції. Це демонструє роботу перцептивної системи людини в повсякденному житті.

Галюцинації

Галюцинації в сприйнятті – це спотворення сприйняття реальності, коли людина бачить, чує або відчуває об’єкти чи явища, яких насправді немає. Дане явище свідчить про порушення в роботі мозку, який генерує хибні сигнали і хаотичні образи замість адекватного сприйняття дійсності.

Висновки

Сприймання – це активний, творчий процес побудови суб’єктивної моделі реальності, що лежить в основі нашого розуміння світу. Дослідження його природи та механізмів має важливе теоретичне і практичне значення.

Відомий блогер. Публікую статті в різних інтернет-виданнях з 2007 року. Пишу на різні актуальні та цікаві теми. Експерт у сфері ведення блогів, інформаційних та новинних сайтів.
Залишити відповідь
Добавити рейтинг

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *